REGULAMIN APLIKACJI I SERWISU INTERNETOWEGO: FITQBE.COM

GAMIFIKACYJNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA WPROWADZAJĄCA SPORT W CODZIENNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Dziękujemy za odwiedzenie strony naszej aplikacji oraz serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://fitqbe.com (dalej jako: „Fitqbe”, „Serwis Internetowy”).
Fitqbe jest innowacyjną platformą gamifikacyjną skierowaną do dwóch głównych grup usługobiorców, to jest do właścicieli firm, stowarzyszeń, podmiotów publicznych i innych organizacji oraz ich użytkowników. Fitqbe umożliwia wprowadzenie sportu i zdrowego trybu życia w codzienności użytkowników. Misją Fitqbe jest integrować oraz motywować użytkowników do prowadzenia aktywnego stylu życia, poprzez budowanie społeczności w danej firmie lub organizacji, organizowanie wydarzeń sportowych opartych na zdrowej rywalizacji tudzież obieraniu wspólnego celu, a wszystko to w atmosferze dobrej zabawy.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji i Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Fitqbe, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji i Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół Fitqbe
1)  O NAS
Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka FITQBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605281; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5272761750; REGON: 363874982; adres poczty elektronicznej: office@fitqbe.com (dalej jako: „Usługodawca”).
2)  DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. ABONAMENT – odpłatny dostęp do Aplikacji.
  2. APLIKACJA, APLIKACJA FITQBE – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym; elektroniczna platforma dostępna poprzez Serwis Internetowy umożliwiająca Administratora za pomocą swoich funkcjonalności między innymi tworzenie wirtualnej wewnętrznej sieci firmowej (społecznościowej) przez Użytkowników danego Administratora, integrację z kontami Użytkowników w innych serwisach internetowych i aplikacjach (w szczególności społecznościowych, sportowych i żywieniowych), rejestrowanie aktywności Użytkowników (np. bieganie, jazda na rowerze), tworzenie dla Użytkowników wewnętrznych wydarzeń, rywalizacji z możliwością śledzenia wyników i nagradzaniem Punktami za osiągnięcia, wirtualnymi trofeami i odznakami lub innymi nagrodami. Szczegółowy opis funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Aplikacji oraz w innych serwisach internetowych i aplikacjach, które mogą być zintegrowane z Aplikacją wskazany jest w Dokumentacji.
  3. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, działania i elementów Serwisu Internetowego oraz Aplikacji dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO ADMINISTRATORA – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym umożliwiające dostęp Administratora do Aplikacji i zarządzanie nią po wykupieniu Abonamentu. Elektroniczne konto jest częścią Aplikacji, oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem i stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Administratora oraz Użytkowników oraz informacje o ich działaniach w Aplikacji. Konto Administratora jest tworzone dla Administratora przez Usługodawcę po zawarciu przez Usługodawcę i Administratora odrębnej umowy o korzystanie z Aplikacji na warunkach w niej określonych.
  6. KONTO UŻYTKOWNIKA – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym stanowiące subkonto Konta Administratora utworzone przez Administratora dla danego Użytkownika w Aplikacji i umożliwiające mu korzystanie z Aplikacji w określonym przez Administratora zakresie i zgodnie z Dokumentacją. Konto Użytkownika może mieć różne uprawnienia ustalone przez Administratora (Konto Użytkownika zwykłe lub moderacyjne - szczegółowy zakres uprawnień i funkcjonalności poszczególnych rodzajów Kont Użytkownika wskazany jest w Dokumentacji).
  7. ADMINISTRATOR – Usługobiorca będący stroną umowy o korzystanie z Aplikacji zawartej z Usługodawcą. Administratorem może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem, to jest (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Aplikacji i Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  8. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca, który korzysta z Aplikacja za zgodą Administratora w ramach utworzonego dla niego Konta Użytkownika.
  9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Aplikacji i Serwisie Internetowym.
  10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  11. PUNKTY – punkty przyznawane Użytkownikowi korzystającemu z Aplikacji za udział i osiąganie wyników w wewnętrznych wydarzeniach i rywalizacjach organizowanych w ramach Aplikacji na warunkach określonych przez Administratora. Wirtualny punkty umożliwiają ich wymianę na nagrody sponsorowane i wybrane przez Administratora oraz na warunkach przez niego określonych.
  12. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Aplikacji i Serwisu Internetowego.
  13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, FITQBE – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://fitqbe.com oraz jego subdomentami.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  15. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
  16. USŁUGODAWCA – spółka FITQBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605281; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5272761750; REGON: 363874982; adres poczty elektronicznej: office@fitqbe.com.
  17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI I SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Fitqbe innowacyjną platformą gamifikacyjną skierowaną do dwóch głównych grup Usługobiorców, to jest do Administratorów - właścicieli firm, stowarzyszeń, podmiotów publicznych i innych organizacji oraz ich Użytkowników. Fitqbe za pomocą Aplikacji umożliwia Administratorom wprowadzenie sportu i zdrowego trybu życia w codzienności swoich Użytkowników. Celem Aplikacji jest integracja, budowanie społeczności i motywowanie Użytkowników do prowadzenia aktywnego stylu życia poprzez organizowanie za pomocą Aplikacji wydarzeń sportowych opartych na zdrowej rywalizacji lub obieraniu wspólnego celu, a wszystko to w atmosferze dobrej zabawy.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Fitqbe oraz Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, które potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa, która potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1366x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
4)  KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca,  z zastrzeżeniem, że niektóre Usługi Elektroniczne skierowane są tylko do określonej kategorii Usługobiorców – np. stroną umowy o korzystanie z Aplikacji może być wyłącznie Administrator.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:plikacja;
  1.  aplikacja
  2.  newsletter.
 3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest odpłatne i następuje dopiero po zawarciu przez Usługodawcę i Administratora odrębnej umowy o korzystanie z Aplikacji na warunkach w niej określonych – umowa ta zawierana jest poza Serwisem Internetowym i określa między innymi szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji, w tym wysokość Abonamentu i sposób jego zapłaty przez Administratora oraz okres korzystania z Aplikacji. Dostęp do Aplikacji możliwy jest dopiero po opłaceniu Abonamentu przez Administratora przez okres określony zgodnie z odrębną umową.
 5. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i możliwe jest po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@fitqbe.com lub pisemnie na adres: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
5)  WARUNKI DODAWANIA KONTA UŻYTKOWNIKA
 1. Jedną z funkcjonalności Aplikacji jest możliwość rejestracji w niej Kont Użytkowników przypisanych do danego Konta Administratora. Konto Użytkownika stanowi subkonto Konta Administratora i jest ono rejestrowane dla danego Użytkownika korzystającego z Aplikacji za zgodą Administratora.
 2. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji w określonym przez Administratora zakresie i zgodnie z Dokumentacją. Konto Użytkownika może mieć różne uprawnienia ustalone przez Administratora - Konto Użytkownika zwykłe lub moderacyjne - szczegółowy zakres uprawnień i funkcjonalności poszczególnych rodzajów Kont Użytkownika wskazany jest w Dokumentacji.
 3. Rejestracja Konta Użytkownika możliwa jest dopiero po zawarciu przez Usługodawcę i Administratora odrębnej umowy o korzystanie z Aplikacji.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika może zostać dokonana samodzielnie przez Użytkownika na dwa sposoby:
  1. bez dodatkowej weryfikacji Administratora – rejestracja Konta Użytkownika następuje z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej w domenie przypisanej przez Administratora do jego Konta Administratora (np. domena firmowa). Po rejestracji Konta Użytkownika z wykorzystaniem takiego adresu poczty elektronicznej zostaje on automatycznie przypisany do Konta Administratora w ramach Aplikacji.
  2. z dodatkową weryfikacją Administratora – rejestracja Konta Użytkownika następuje za pomocą formularza rejestracji dostępnego na subdomenie Aplikacji utworzonej w Serwisie Internetowym dla danego Administratora. Dokonanie rejestracji w takim wypadku może nastąpić z podaniem przez Użytkownika dowolnego adresu poczty elektronicznej, wymaga jednak jego zweryfikowania i zatwierdzenia przez Administratora.
 5. Szczegółowy opis funkcjonalności i usług dostępnych za pomocą Konta Użytkownika w ramach Aplikacji oraz wskazany jest w Dokumentacji.
6)  KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest poczta elektroniczna (e-mail: office@fitqbe.com) oraz poczta tradycyjna (ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa), za pośrednictwem których Usługobiorca wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Fitqbe.
7)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji i Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: office@fitqbe.com lub pisemnie na adres: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
8)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@fitqbe.com .
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
9)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
10) PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz Aplikacji jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu oraz Aplikacji obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy i Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Aplikacji lub Dokumentacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego lub Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowy i Aplikacji nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Serwisu Internetowego oraz Aplikacji. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w odrębnej umowie o korzystanie z Aplikacji – odpłatna, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego oraz Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem, odrębną umową o korzystanie z Aplikacji oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
 5. Licencja udzielana jest w momencie opłacenia Abonamentu i na czas określony – zgodnie z opłaconym Abonamentem.  Wysokość Abonamentu oraz jego okres ustalany jest z Usługodawcą w odrębnej umowie o korzystanie z Aplikacji.
11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM
 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio opłaconego Abonamentu, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Fitqbe zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Fitqbe
 Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta) - znaduję się na na ostatniej stronie zamieszczonego poniżej pliku:

Instead of cookies, select the juice :)

fitqbe.com uses cookies to ensure proper operation. By using our site, you agree to use them.