Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI I SERWISU INTERNETOWEGO: FITQBE.COM
GAMIFIKACYJNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA WPROWADZAJĄCA SPORT W CODZIENNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszej aplikacji oraz serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://fitqbe.com („Fitqbe”, „Serwis internetowy”).

Fitqbe jest innowacyjną platformą gamifikacyjną skierowaną do następujących grup usługobiorców: właścicieli firm, stowarzyszeń, podmiotów publicznych i innych organizacji oraz ich użytkowników.

Fitqbe umożliwia wprowadzenie sportu i zdrowego trybu życia w codzienności użytkowników. Misją Fitqbe jest integrować oraz motywować użytkowników do prowadzenia aktywnego stylu życia, poprzez budowanie społeczności w danej firmie lub organizacji, organizowanie wydarzeń sportowych opartych na zdrowej rywalizacji tudzież obieraniu wspólnego celu, a wszystko to w atmosferze dobrej zabawy.

Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji i Serwisu internetowego www.fibqbe.com. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Fitqbe, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji i Serwisu internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się niniejszym Regulaminem,
Zespół Fitqbe

1. O NAS

Właścicielem Serwisu internetowego jest FITQBE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605281; kapitał zakładowy: 11.700,00 zł, NIP: 5272761750, REGON: 363874982, adres e-mail: office@fitqbe.com („Usługodawca”).

2. DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI I SERWISU INTERNETOWEGO

1. Fitqbe innowacyjną platformą gamifikacyjną skierowaną do następujących grup Usługobiorców: właścicieli firm, stowarzyszeń, podmiotów publicznych i innych organizacji oraz ich Użytkowników. Fitqbe za pomocą Aplikacji umożliwia Administratorom wprowadzenie sportu i zdrowego trybu życia w codzienności swoich Użytkowników. Celem Aplikacji jest integracja, budowanie społeczności i motywowanie Użytkowników do prowadzenia aktywnego stylu życia poprzez organizowanie za pomocą Aplikacji wydarzeń sportowych opartych na zdrowej rywalizacji lub obieraniu wspólnego celu, a wszystko to w atmosferze dobrej zabawy.

2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Fitqbe oraz Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, które potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa, która potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1366×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca, z zastrzeżeniem, że niektóre Usługi Elektroniczne skierowane są tylko do określonej kategorii Usługobiorców, np. stroną umowy o korzystanie z Aplikacji może być wyłącznie Administrator.

2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie internetowym z następujących Usług:

3. Korzystanie z Aplikacji jest odpłatne i następuje dopiero po zawarciu przez Usługodawcę i Administratora odrębnej umowy o korzystanie z Aplikacji na warunkach w niej określonych – umowa ta zawierana jest poza Serwisem internetowym i określa między innymi szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji, w tym wysokość Abonamentu i sposób jego zapłaty przez Administratora, ilość Użytkowników u Administratora mających dostęp do Aplikacji oraz okres korzystania z Aplikacji. Dostęp do Aplikacji możliwy jest dopiero po opłaceniu Abonamentu przez Administratora przez okres określony zgodnie z odrębną umową z Administratorem.

4. Korzystanie z Powiadomień i Newslettera jest nieodpłatne i możliwe jest po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) na otrzymywanie Powiadomień lub Newslettera (można to także zrobić w zakładce dotyczącej Powiadomień i Newslettera widocznej na stronie Serwisu internetowego), na który mają być przesyłane wiadomości od Usługodawcy. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy lub w Panelu „Prywatność” w Aplikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@fitqbe.com lub pisemnie na adres: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

5. WARUNKI DODAWANIA KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Jedną z funkcjonalności Aplikacji jest możliwość rejestracji w niej Kont Użytkowników przypisanych do danego Konta Administratora. Konto Użytkownika stanowi subkonto Konta Administratora i jest ono rejestrowane dla danego Użytkownika korzystającego z Aplikacji za zgodą Administratora. Przy procesie rejestracji Użytkownika w aplikacji pobierane są dane osobowe Użytkowników – szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce Prywatności Usługodawcy dostępnej tutaj: URL link.

2. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji w określonym przez Administratora zakresie i zgodnie z Dokumentacją. Konto Użytkownika może mieć różne uprawnienia ustalone przez Administratora – Konto Użytkownika zwykłe lub moderacyjne – szczegółowy zakres uprawnień i funkcjonalności poszczególnych rodzajów Kont Użytkownika wskazany jest w Dokumentacji.

3. Rejestracja Konta Użytkownika możliwa jest dopiero po zawarciu przez Usługodawcę i Administratora odrębnej umowy o korzystanie z Aplikacji.

4. Rejestracja Konta Użytkownika może zostać dokonana samodzielnie przez Użytkownika na dwa sposoby:

5. Szczegółowy opis funkcjonalności i usług (m.in. Systemu kafeteryjnego) dostępnych za pomocą Konta Użytkownika w ramach Aplikacji oraz wskazany jest w Dokumentacji.

6. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Bieżącą formą komunikacji z Usługobiorcami jest poczta elektroniczna (e-mail: office@fitqbe.com) oraz poczta tradycyjna (ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa), za pośrednictwem których Usługobiorca wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Fitqbe.

W zakresie danych osobowych, Użytkownicy mogą kontaktować się na następujący adres e-mail Usługodawcy: dane.osobowe@fitqbe.com. Szczegóły zostały określone w naszej Polityce Prywatności dostępnej tutaj: https://fitqbe.com/polityka-prywatnosci/

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

1. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji i Serwisu internetowego Usługobiorca może złożyć, mi.in drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: office@fitqbe.com lub pisemnie na adres: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa.

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@fitqbe.com.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy z Użytkownikiem.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego oraz Aplikacji jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu oraz Aplikacji obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Serwis internetowy i Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu internetowego, Aplikacji lub Dokumentacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu internetowego lub Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Usługobiorca korzystający z Serwisu internetowego i Aplikacji nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Serwisu internetowego oraz Aplikacji. Usługobiorcy i Użytkownikom udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w odrębnej umowie o korzystanie z Aplikacji – odpłatna, niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu internetowego oraz Aplikacji w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem, odrębną umową o korzystanie z Aplikacji oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.

5. Licencja udzielana jest w momencie opłacenia Abonamentu na czas określony – zgodnie z opłacanym Abonamentem. Wysokość Abonamentu oraz jego okres ustalany jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w odrębnej umowie o korzystanie z Aplikacji.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio opłaconego Abonamentu, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę, z wyłączeniem utraconych korzyści.

3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulaminy oraz umowy zawierane w związku z korzystaniem z Aplikacji i Strony internetowej podlegają prawu polskiemu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Fitqbe</p

Wzór formularza odstąpienia od umowy: Załącznik

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), czytaj więcej.