Regulamin wyzwanie

REGULAMIN FITQBE SPORT CHALLENGE
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Fitqbe Sport Challenge 2019”, stanowi przyrzeczenie publiczne określone w art. 919-921 Kodeksu cywilnego i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fitqbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 605281, zwana dalej “Organizatorem”.
 3. Sponsorem konkursu są Qczaj, Mrfit-trener.pl i Diet by Ann Anny Lewandowskiej”.
 4. Przyrzekającymi nagrody w Konkursie są:
  a. Organizator, w zakresie następujących Nagród: Dyplomu i Trofeum
  b. Sponsor, w zakresie Nagród Rzeczowych.
  zwani dalej łącznie „Przyrzekającymi” lub pojedynczo „Przyrzekającym”.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Fitqbe, dostępnej w Serwisie Fitqbe, dostępnym pod adresem http://fitqbe.com.
 6. Konkurs rozpoczyna się 06.05.2019 roku i trwa przez kolejne 60 dni włącznie, tj. do 04.07.2019 roku, do godziny 23:59:59.
 7. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.
 8. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są terminy zapisane wielką literą, a nie zostały w nim zdefiniowane, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im przez regulamin aplikacji i serwisu, dostępny pod adresem: https://fitqbe.com/regulamin/ („Regulamin Serwisu”).
 9. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  a. Uczestniku – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, zrzeszoną w ramach Zespołu, która winna być pracownikiem lub współpracownikiem Zgłaszającego;
  b. Zespole – należy przez to rozumieć grupę osób, złożoną z minimum 2 a maksymalnie 5 Uczestników, którzy dokonali Integracji i zostali zgłoszeni przez Zgłaszającego w przewidzianym terminie;
  c. Zgłaszającym – należy przez to rozumieć pracodawcę, będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonuje prawidłowego Zgłoszenia Zespołu;
  d. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli złożone Organizatorowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, które staje się wiążące po potwierdzeniu ze strony Organizatora.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Konkursie jest:
  a. zebranie Zespołu składającego się z minimum 2 i maksymalnie 5 osób;
  b. dokonanie Zgłoszenia Zespołu przez Zgłaszającego wraz z wybraniem jednej z Kategorii nie później niż do dnia 19.04.2019 roku;
  c. wskazanie nazwy Zespołu oraz imiennej pełnej listy Zespołu w treści Zgłoszenia
  d. potwierdzenie Zgłoszenia przez Organizatora;
  e. uiszczenie wpisowego w kwocie:

  • 250 złotych od Zespołu startującego w jednej Kategorii,
  • 350 złotych od Zespołu startującego w dwóch Kategoriach;
  • 450 złotych od Zespołu startującego w trzech Kategoriach;

  f. wybranie jednej z Aplikacji Integrowanych przez Zespół;
  g. dokonanie Integracji przez wszystkich Uczestników;
  h. potwierdzenie udziału w Konkursie w ramach Zespołu przez każdego Uczestnika.

 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków wskazanych w §2 pkt 1 powyżej skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie, o czym zgłaszający udział w Konkursie zostanie poinformowany przez Organizatora.
 3. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu w danej Kategorii jest skuteczne zgłoszenie się, przez co rozumie się zgłoszenie spełniające warunki określone w §2 pkt 1 powyżej, w tejże Kategorii co najmniej 5 Zespołów. Brak zgłoszenia się co najmniej 5 Zespołów w danej Kategorii uprawnia Organizatora do anulowania Konkursu w tejże Kategorii. Organizator powiadomi Zgłaszającego o anulowaniu Konkursu w danej Kategorii niezwłocznie, nie później niż do dnia 21 marca 2019 roku
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dokonania integracji Aplikacji Fitqbe przez wszystkich Uczestników Zespołu z co najmniej jedną z następujących aplikacji dostępnych na urządzenia mobilne („Integracja”): Runkeeper, Fitbit, Strava, Endomondo, Jawbone, Garmin, SportTracks, Ride, Traning Peaks, TrainerRoad, TomTom, Polar („Aplikacje Integrowane”). Powyższe aplikacje udostępniane są przez ich dystrybutorów i na warunkach określanych przez obowiązujące w nich regulaminy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności związane z Aplikacjami Integrowanymi, związane z ich działaniem lub monitorowanie treningów bezpośrednio przez aplikację Fitqbe.
 5. Każdy Zgłaszający może zgłosić więcej niż 1 Zespół.
 6. Uczestnik może znajdować się w składzie wyłącznie jednego Zespołu. Zmiana Zespołu, w tym zmiana nazwy, zmiana składu osobowego lub inne zmiany są dopuszczalne najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Konkursu. W trakcie trwania Konkursu zmiany są niedopuszczalne.
 7. Brak wpłaty wpisowego w terminie 14 dni od Zgłoszenia, jednakże nie później niż do dnia 06.05.2019 roku, poczytywane będzie jak odwołanie złożonego oświadczenia woli uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do Organizatora.
 8. Płatność za udział w Konkursie realizowana będzie na podstawie Faktury Proforma wystawionej przez Organizatora

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
  a. Rywalizacja w bieganiu: – w której liczy się każdy przebyty metr w następujących dyscyplinach: bieganie (running), (z wyłączeniem biegania na bieżni lub innej stacjonarnej formy biegania, w której Uczestnik nie przemieszcza się w terenie);
  b. Rywalizacja w jeździe na rowerze i kolarstwie – w której liczy się każdy przebyty metr w następujących dyscyplinach: kolarstwo górskie (mountain biking), kolarstwo szosowe (road cycling), jazda rowerem(cycling) (z wyłączeniem jazdy rowerem stacjonarnym);
  c. Rywalizacja na ilość przebytych kroków – w której liczy się każdy przebyty krok w następujących dyscyplinach: chodzenie (walking), nordic walking, wędrowanie (hiking),
  („Kategorie”).
 2. Uczestnicy każdej z kategorii mierzą swoją aktywność sportową w zakresie przewidzianym w danej kategorii za pomocą dowolnej z Aplikacji Integrowanych.
 3. Aktywność sportowa może być wykonywana przez Uczestnika z dowolną częstotliwością i przez dowolny czas trwania, jednakże aktywność która trwa dłużej niż 8 godzin jest traktowana jako odrzucona i musi zostać zweryfikowana i uznana za prawdziwą przez Organizatora. Aktywności uznane za nieprawdziwe (również te nieprzekraczające 8godzin), zostaną usunięte z systemu i nie będą wliczały się do ogólnego wyniku danej drużyny. W ramach wybranej kategorii klasyfikacji będzie podlegała wyłącznie aktywność sportowa tożsama z zakresem kategorii.
 4. O ile Aplikacja Fitqbe nie dokonała automatycznego importu danych, Uczestnicy dokonują migracji danych o aktywności sportowej zebranych przez Aplikację Integrowaną do Aplikacji Fitqbe, za pośrednictwem Serwisu, nie później niż w terminie 2 dni od daty aktywności sportowej. Uczestnik zobowiązany jest kontrolować poprawność dokonanej migracji. Ostateczny termin na dokonanie migracji upływa 04.07.2019 o godzinie 23:59:59. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w migracji Uczestnik winien sprawdzić, czy zakres uprawnień, jakich udzielił Aplikacji Integrowanej i Aplikacji Fitqbe nie uniemożliwia dokonania migracji. O zauważonych nieprawidłowościach Uczestnik winien poinformować Organizatora w trybie wskazanym w § 5.
 5. Ze względu na konieczność weryfikacji wszystkich aktywności, ukrycie mapy nie będzie możliwe.

§ 4. Nagrody i wyłanianie Zwycięzców

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  a. dyplom Pracodawcy Przyjaznego Zdrowiu („Dyplom”);
  b. puchar Prozdrowotnego Pracodawcy („Trofeum”);
  c. nagroda rzeczowa ufundowana przez Sponsora w postaci: 1. X – sponsor X, 2. Y – sponsor Y, 3. Z – Z („Nagroda Rzeczowa”).
 2. Wartość każdej Nagrody, jak również ich suma na jedną osobę, nie przekracza kwoty 2000 zł, wobec czego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 3. Na podstawie wyników wskazanych w rankingu według stanu na 04.07.2019 roku o godzinie 00:00:00, Organizator wyłania zwycięzców Konkursu. Zwycięzcą danej Kategorii zostaje:
  a. w kategorii Rywalizacja w bieganiu: bieganie (running) – zespół, którego Uczestnicy przebiegli razem najdłuższy dystans, liczony w metrach, przy czym minimalna prędkosć każdej aktywności biegania to 2km/h, a maksymalna 18km/h
  b. w kategorii Rywalizacja w jeździe na rowerze i kolarstwie: Jazda rowerem (Cycling), Kolarstwo szosowe (Road cycling), Kolarstwo górskie (Mountain Biking) – zespół, którego Uczestnicy przejechali razem najdłuższy dystans na rowerze, liczony w metrach; przy czym minimalna prędkość każdej aktywności w jeździe na rowerze i kolarstwie to 5km/h, a maksymalna 50km/h
  c. w kategorii Rywalizacja na ilość przebytych kroków: chodzenie (walking)– zespół, którego Uczestnicy przeszli razem najdłuższy dystans, liczony w liczbie kroków, przy czym minimalna prędkość każdej aktywności w chodzeniu to 2 km/h, a maksymalna to 7km/h.
 4. Zespół, który zwyciężył w danej Kategorii, otrzymuje komplet Nagród. W każdej z kategorii wyłania się jeden zwycięski Zespół. Każdy zwycięski Zespół oraz ich zgłaszający otrzymują tytuł „Zwycięzcy Fitqbe Sport Challenge 2019”.
 5. Jeden Zespół może zwyciężyć w więcej niż jednej Kategorii.
 6. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu w Aplikacji Fitqbe oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji z jakich korzysta Organizator, w szczególności Serwisu oraz portalu społecznościowego Facebook. Organizator zastrzega sobie także prawo do poinformowania zwycięzców o wygranej za pomocą wiadomości prywatnych dostępnych w ramach tych platform.
 7. Uczestnicy, potwierdzając swój udział w Konkursie, zobowiązani są do wyrażenia obligatoryjnej zgody na publikację ich danych osobowych (imienia i nazwiska) w związku z wygraną i w połączeniu z nazwą reprezentowanej Zespołu i Zgłaszającego.
 8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, chyba że możliwość taka zostanie im udostępniona przez Organizatora łącznie z powiadomieniem o wygranej.
 9. Nagrody zostaną doręczone na adres wskazany przez Zespół za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców. Przyrzekający zastrzegają możliwość dostarczenia Nagród wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Każdy z Przyrzekających odpowiada we własnym zakresie za przyrzeczone Nagrody. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie powinno być interpretowane jako istnienie między Przyrzekającymi solidarnej lub subsydiarnej odpowiedzialności za swoje zobowiązania.
 11. W przypadku, gdy zwycięski Zespół chce, aby Nagrody zostały doręczone na inny adres niż adres siedziby firmy, Zespół lub Zgłaszający winien poinformować o tym fakcie Organizatora w terminie 3 dni od dnia uzyskania powiadomienia o wygranej.
 12. W przypadku niepodjęcia przesyłki z Nagrodami w terminie lub odmowy odbioru przesyłki, Nagrody ulegają przepadkowi.

§ 5. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności pod adres Fitqbe Sp. z o. o., ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Fitqbe Sport Challenge 2019”, przy czym reklamacja może być złożona nie później niż 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane Zgłaszającego, dane Zespołu i adres e-mail lub adres zwrotny, na który Organizator winien wysłać odpowiedź.
 3. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania.
 4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator
 2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą mailową dane.osobowe@fitqbe.com.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu oraz dokumentowaniem prawidłowości poboru podatku od nagród przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Zwycięzców także PESEL oraz adres zamieszkania, do podania których Zwycięzca zobowiązuje się. Podanie ww. danych jest warunkiem przyznania nagród w Konkursie
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o wyłonieniu zwycięzców oraz dokumentowania prawidłowości poboru podatku od nagród.
 5. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Podstawą przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty działające na zlecenie Organizatora, w jego imieniu, które wspierają organizację Konkursu.
 8. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, przez okres konieczny w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wynikach Konkursu, a także rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe zwycięzców będą ponadto przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z prawa podatkowego.
 9. Uczestnik, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych. Uczestnik może także zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, chyba że podstawy przetwarzania przez Organizatora mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Uczestnika. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 7. Aplikacja Fitqbe

 1. Z uwagi na fakt, iż Konkurs jest kierowany również do podmiotów niebędących klientami Organizatora, którzy nie mają wykupionego Abonamentu i nie są Administratorami w rozumieniu Regulaminu Serwisu, podmioty te, w celu udziału w Konkursie, obowiązane będą zawrzeć z Organizatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
 2. Organizator, w ramach umowy, o której mowa powyżej, udostępni Zgłaszającemu dostęp do Aplikacji Fitqbe na czas trwania Konkursu. Dostęp do Aplikacji Fitqbe jest wliczony w kwotę wpisowego i nie będzie pobrana dodatkowa opłata z tego tytułu.
 3. Zgłaszający będzie miał możliwość wykupienia Abonamentu na dłuższy okres, na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem.
 4. W pozostały zakresie do korzystania z Aplikacji Fitqbe stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika, Zespół lub Zgłaszającego, także gdy wpłynęli w niedozwolony, pozakonkursowy i pozasportowy sposób na wynik konkursu lub prawdziwość danych o aktywności sportowej, Zespół zostaje zdyskwalifikowany, a Nagrody, które należałyby się zwycięskiemu Zespołowi, zostają przekazane kolejnemu Zespołowi w rankingu.
 2. Udział Uczestników w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w regulaminie.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego działania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, przed rozpoczęciem Konkursu, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Organizatora.
 5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie, , w tym z tytułu działania Aplikacji Integrowanych i Aplikacji Fitqbe, a także działań podjętych w ramach korzystania z nich oraz złożonych na ich podstawie oświadczeń woli i wiedzy, w zakresie szerszym, niż przewiduje to Regulamin Serwisu.
 6. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło będzie Zgłoszenie Zespołu przez Zgłaszającego lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), czytaj więcej.