Regulamin wyzwanie

 

REGULAMIN FITQBE SPORT CHALLENGE

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Fitqbe Sport Challenge 2018”, stanowi przyrzeczenie publiczne określone w art. 919-921 Kodeksu cywilnego i jest zwany dalej: “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fitqbe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 605281, zwana dalej “Organizatorem”.
3. Sponsorem konkursu są firmy Fitqbe, Suunto i AskHenry.pl zwane dalej „Sponsorem”.
4. Przyrzekającymi nagrody w Konkursie są:
a. Organizator, w zakresie następujących Nagród: Dyplomu i Trofeum
b. Sponsor, w zakresie Nagród Rzeczowych.
zwani dalej łącznie „Przyrzekającymi” lub pojedynczo „Przyrzekającym”.
5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji Fitqbe, dostępnej w Serwisie Fitqbe, dostępnym pod adresem http://fitqbe.com.
6. Konkurs rozpoczyna się 15.09.2018 roku i trwa przez kolejne 60 dni włącznie, tj. do 13.11.2018 roku, do godziny 23:59:59.
7. Prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. Organizator może zażądać oświadczeń i zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że oświadczenie to w ogóle nie zostało złożone, co będzie wiązało się z wykluczeniem tej osoby z grona Uczestników Konkursu.
8. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są terminy zapisane wielką literą, a nie zostały w nim zdefiniowane, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im przez regulamin aplikacji i serwisu, dostępny pod adresem: https://fitqbe.com/regulamin/ („Regulamin Serwisu”).
9. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. Uczestniku – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, zrzeszoną w ramach Zespołu, która winna być pracownikiem lub współpracownikiem Zgłaszającego;
b. Zespole – należy przez to rozumieć grupę osób, złożoną z minimum 2 a maksymalnie 5 Uczestników, którzy dokonali Integracji i zostali zgłoszeni przez Zgłaszającego w przewidzianym terminie;
c. Zgłaszającym – należy przez to rozumieć pracodawcę, będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonuje prawidłowego Zgłoszenia Zespołu;
d. Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli złożone Organizatorowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, które staje się wiążące po potwierdzeniu ze strony Organizatora.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Konkursie jest:
a. zebranie Zespołu składającego się z minimum 2 i maksymalnie 5 osób;
b. dokonanie Zgłoszenia Zespołu przez Zgłaszającego wraz z wybraniem jednej z Kategorii nie później niż do dnia 20 sierpnia 2018 roku;

c. wskazanie nazwy Zespołu oraz imiennej pełnej listy Zespołu w treści Zgłoszenia
d. potwierdzenie Zgłoszenia przez Organizatora;
e. uiszczenie wpisowego w kwocie:

f. wybranie jednej z Aplikacji Integrowanych przez Zespół;
g. dokonanie Integracji przez wszystkich Uczestników;
h. potwierdzenie udziału w Konkursie w ramach Zespołu przez każdego Uczestnika.

2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków wskazanych w §2 pkt 1 powyżej skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie, o czym zgłaszający udział w Konkursie zostanie poinformowany przez Organizatora.

3. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu w danej Kategorii jest skuteczne zgłoszenie się, przez co rozumie się zgłoszenie spełniające warunki określone w §2 pkt 1 powyżej, w tejże Kategorii co najmniej 5 Zespołów. Brak zgłoszenia się co najmniej 5 Zespołów w danej Kategorii uprawnia Organizatora do anulowania Konkursu w tejże Kategorii. Organizator powiadomi Zgłaszającego o anulowaniu Konkursu w danej Kategorii niezwłocznie, nie później niż do dnia 21sierpnia 2018 roku

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dokonania integracji Aplikacji Fitqbe przez wszystkich Uczestników Zespołu z co najmniej jedną z następujących aplikacji dostępnych na urządzenia mobilne („Integracja”): Runkeeper, Fitbit, Strava, Endomondo, Runtastic, Jawbone, Garmin, SportTracks, Ride, Traning Peaks, TrainerRoad, TomTom, Polar („Aplikacje Integrowane”). Powyższe aplikacje udostępniane są przez ich dystrybutorów i na warunkach określanych przez obowiązujące w nich regulaminy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek okoliczności związane z Aplikacjami Integrowanymi, związane z ich działaniem.

5. Każdy Zgłaszający może zgłosić więcej niż 1 Zespół.

6. Uczestnik może znajdować się w składzie wyłącznie jednego Zespołu. Zmiana Zespołu, w tym zmiana nazwy, zmiana składu osobowego lub inne zmiany są dopuszczalne najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Konkursu. W trakcie trwania Konkursu zmiany są niedopuszczalne.

7. Brak wpłaty wpisowego w terminie 14 dni od Zgłoszenia, jednakże nie później niż do dnia 03.09.2018 roku, poczytywane będzie jak odwołanie złożonego oświadczenia woli uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do Organizatora.

8. Płatność za udział w Konkursie realizowana będzie na podstawie Faktury Proforma wystawionej przez Organizatora

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
a. Rywalizacja w bieganiu: – w której liczy się każdy przebyty metr w następujących dyscyplinach: bieganie (running), (z wyłączeniem biegania na bieżni lub innej stacjonarnej formy biegania, w której Uczestnik nie przemieszcza się w terenie);
b. Rywalizacja w jeździe na rowerze i kolarstwie – w której liczy się każdy przebyty metr w następujących dyscyplinach: kolarstwo górskie (mountain biking), kolarstwo szosowe (road cycling), jazda rowerem(cycling) (z wyłączeniem jazdy rowerem stacjonarnym);
c. Rywalizacja na ilość przebytych kroków – w której liczy się każdy przebyty krok w następujących dyscyplinach: chodzenie (walking), nordic walking, wędrowanie (hiking)
(„Kategorie”).

2. Uczestnicy każdej z kategorii mierzą swoją aktywność sportową w zakresie przewidzianym w danej kategorii za pomocą dowolnej z Aplikacji Integrowanych.
3. Aktywność sportowa może być wykonywana przez Uczestnika z dowolną częstotliwością i przez dowolny czas trwania, jednakże aktywność która trwa dłużej niż 8 godzin jest traktowana jako odrzucona i musi zostać zweryfikowana i uznana za prawdziwą przez Organizatora. W ramach wybranej kategorii klasyfikacji będzie podlegała wyłącznie aktywność sportowa tożsama z zakresem kategorii.
4. O ile Aplikacja Fitqbe nie dokonała automatycznego importu danych, Uczestnicy dokonują migracji danych o aktywności sportowej zebranych przez Aplikację Integrowaną do Aplikacji Fitqbe, za pośrednictwem Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni od daty aktywności sportowej. Uczestnik zobowiązany jest kontrolować poprawność dokonanej migracji. Ostateczny termin na dokonanie migracji upływa 13.11.2018 o godzinie 23:59:59. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w migracji Uczestnik winien sprawdzić, czy zakres uprawnień, jakich udzielił Aplikacji Integrowanej i Aplikacji Fitqbe nie uniemożliwia dokonania migracji. O zauważonych nieprawidłowościach Uczestnik winien poinformować Organizatora w trybie wskazanym w § 5.

5. Ze względu na konieczność weryfikacji wszystkich aktywności, ukrycie mapy nie będzie możliwe.

§ 4. Nagrody i wyłanianie Zwycięzców

1. Nagrodami w Konkursie są:
a. dyplom Pracodawcy Przyjaznego Zdrowiu („Dyplom”);
b. puchar Prozdrowotnego Pracodawcy („Trofeum”);
c. nagroda rzeczowa ufundowana przez Sponsora w postaci: 1. Słuchawki do biegania firmy JBL Endurance – sponsor Fitqbe, 2. Zegarki Suunto 3 Fitness z całodobowym monitorem aktywności – sponsor Suunto, 3. Paczki 50 zleceń na usługi on-line Askhenry.pl – sponsor Askhenry.pl („Nagroda Rzeczowa”).

2. Wartość każdej Nagrody, jak również ich suma na jedną osobę, nie przekracza kwoty 2000 zł, wobec czego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
3. Na podstawie wyników wskazanych w rankingu według stanu na 15.11.2018 roku o godzinie 00:00:00, Organizator wyłania zwycięzców Konkursu. Zwycięzcą danej Kategorii zostaje:
a. w kategorii Rywalizacja w bieganiu: bieganie (running) – zespół, którego Uczestnicy przebiegli razem najdłuższy dystans, liczony w metrach, przy czym minimalna prędkosć każdej aktywności biegania to 2km/h, a maksymalna 18km/h
b. w kategorii Rywalizacja w jeździe na rowerze i kolarstwie: Jazda rowerem (Cycling), Kolarstwo szosowe (Road cycling), Kolarstwo górskie (Mountain Biking) – zespół, którego Uczestnicy przejechali razem najdłuższy dystans na rowerze, liczony w metrach;
c. w kategorii Rywalizacja na ilość przebytych kroków: chodzenie (walking)– zespół, którego Uczestnicy przeszli razem najdłuższy dystans, liczony w liczbie kroków, przy czym minimalna prędkość każdej aktywności w chodzeniu to 2 km/h, a maksymalna to 10km/h.
4. Zespół, który zwyciężył w danej Kategorii, otrzymuje komplet Nagród. W każdej z kategorii wyłania się jeden zwycięski Zespół. Każdy zwycięski Zespół oraz ich zgłaszający otrzymują tytuł „Zwycięzcy Fitqbe Sport Challenge 2018”.
5. Jeden Zespół może zwyciężyć w więcej niż jednej Kategorii.
6. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu w Aplikacji Fitqbe oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji z jakich korzysta Organizator, w szczególności Serwisu oraz portalu społecznościowego Facebook. Organizator zastrzega sobie także prawo do poinformowania zwycięzców o wygranej za pomocą wiadomości prywatnych dostępnych w ramach tych platform.
7. Uczestnicy, potwierdzając swój udział w Konkursie, zobowiązani są do wyrażenia obligatoryjnej zgody na publikację ich danych osobowych (imienia i nazwiska) w związku z wygraną i w połączeniu z nazwą reprezentowanej Zespołu i Zgłaszającego.
8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, chyba że możliwość taka zostanie im udostępniona przez Organizatora łącznie z powiadomieniem o wygranej.
9. Nagrody zostaną doręczone na adres wskazany przez Zespół za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zwycięzców. Przyrzekający zastrzegają możliwość dostarczenia Nagród wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Każdy z Przyrzekających odpowiada we własnym zakresie za przyrzeczone Nagrody. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie powinno być interpretowane jako istnienie między Przyrzekającymi solidarnej lub subsydiarnej odpowiedzialności za swoje zobowiązania.
11. W przypadku, gdy zwycięski Zespół chce, aby Nagrody zostały doręczone na inny adres, Zespół lub Zgłaszający winien poinformować o tym fakcie Organizatora w terminie 3 dni od dnia uzyskania powiadomienia o wygranej.
12. W przypadku niepodjęcia przesyłki z Nagrodami w terminie lub odmowy odbioru przesyłki, Nagrody ulegają przepadkowi.

§ 5. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności pod adres Fitqbe Sp. z o. o., ul. Kolska 11/53, 01-045 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja Fitqbe Sport Challenge 2018”, przy czym reklamacja może być złożona nie później niż 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego zgłoszenia reklamacyjnego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane Zgłaszającego, dane Zespołu i adres e-mail lub adres zwrotny, na który Organizator winien wysłać odpowiedź.
3. Organizator Konkursu jest zobowiązany do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania.
4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Dane osobowe
1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy zobowiązani będą do wyrażenia obligatoryjnej zgody na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym ogłoszenia wyników Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagrody.
2. Uczestnik może zostać poproszony o podanie co najmniej następujących danych: imię i nazwisko, nazwa użytkownika w Aplikacji Fitqbe i Aplikacji Integrowanej, adresu e-mail, wagi, wzrostu, płci i stopnia wysportowania.
3. W ramach danych zbieranych przez Aplikacje Integrowane, Organizator uzyska także dostęp do gromadzonych przez nie dane, w szczególności do danych geolokalizacyjnych, okresów wykonywania aktywności sportowych i przebytych przez Uczestników tras, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który oświadcza, iż wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
5. Organizator informuje, iż zbiór danych osobowych pozyskanych w toku Konkursu stanowi zbiór danych osobowych sporządzony doraźnie w celach technicznych, o którym mowa w art. 2 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy i zostanie zniszczony niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

6.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie w zakresie ochrony danych osobowych stosuje się postanowienia Polityki Prywatności Serwisu dostępne pod adresem: https://fitqbe.com/polityka-prywatnosci/

§ 7. Aplikacja Fitqbe
1. Z uwagi na fakt, iż Konkurs jest kierowany również do podmiotów niebędących klientami Organizatora, którzy nie mają wykupionego Abonamentu i nie są Administratorami w rozumieniu Regulaminu Serwisu, podmioty te, w celu udziału w Konkursie, obowiązane będą zawrzeć z Organizatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Regulaminu Serwisu.
2. Organizator, w ramach umowy, o której mowa powyżej, udostępni Zgłaszającemu dostęp do Aplikacji Fitqbe na czas trwania Konkursu. Dostęp do Aplikacji Fitqbe jest wliczony w kwotę wpisowego i nie będzie pobrana dodatkowa opłata z tego tytułu.

3. Zgłaszający będzie miał możliwość wykupienia Abonamentu na dłuższy okres, na podstawie odrębnej umowy z Organizatorem.

4. W pozostały zakresie do korzystania z Aplikacji Fitqbe stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika, Zespół lub Zgłaszającego, także gdy wpłynęli w niedozwolony, pozakonkursowy i pozasportowy sposób na wynik konkursu lub prawdziwość danych o aktywności sportowej, Zespół zostaje zdyskwalifikowany, a Nagrody, które należałyby się zwycięskiemu Zespołowi, zostają przekazane kolejnemu Zespołowi w rankingu.
2. Udział Uczestników w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w regulaminie.
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego działania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, przed rozpoczęciem Konkursu, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Organizatora.
5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie, , w tym z tytułu działania Aplikacji Integrowanych i Aplikacji Fitqbe, a także działań podjętych w ramach korzystania z nich oraz złożonych na ich podstawie oświadczeń woli i wiedzy, w zakresie szerszym, niż przewiduje to Regulamin Serwisu.
6. Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich w przypadku, kiedy takie naruszenie stanowiło będzie Zgłoszenie Zespołu przez Zgłaszającego lub inne działanie lub zaniechanie Uczestnika związane z Konkursem.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), czytaj więcej.